MENU
Scrollen

Algemene voorwaarden

(Hostel Erlebnisberg Kappe , vanaf 30.10.2018)

1. toepassingsgebied/terreinen van het bedrijf van de klant

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de huur van gastenkamers van de herberg voor verblijfsdoeleinden, evenals op alle andere goederen en diensten die aan de gasten worden geleverd door Hostel Erlebnisberg Kappe .

1.2 Algemene voorwaarden van de gasten zijn niet van toepassing, tenzij dit schriftelijk is bevestigd door Hostel .

 

2. sluiten van de overeenkomst/overdracht aan derden

2.1 De contractuele partners zijn de gast en de Hostel Erlebnisberg Kappe .

2.2 De Overeenkomst wordt pas van kracht na mondelinge of schriftelijke bevestiging door het Hostel aan de gast.

2.3 Voor de onderhuur of andere overdracht van de gehuurde kamers aan derden is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de herberg vereist.

2.4 Indien een derde partij het contract voor de gast heeft gesloten, is de gast aansprakelijk jegens Hostel Erlebnisberg Kappe als hoofdelijk medeschuldenaar voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de herbergovereenkomst.

 

3. prijzen, betalingen, verrekening

3.1 De Hostel Erlebnisberg Kappe is verplicht de door de gast geboekte kamers gereed te houden en de overeengekomen diensten te leveren.

3.2 De gast is verplicht de geldige of overeengekomen prijzen van Hostel Erlebnisberg Kappe te betalen voor de kamerhuur en de andere diensten waarvan hij/zij gebruik maakt. Dit geldt ook voor diensten en uitgaven van Hostel Erlebnisberg Kappe aan derden die door de gast zijn geïnitieerd.

3.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief de desbetreffende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde, tenzij dit apart wordt vermeld.

3.4 Indien de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en het evenement langer is dan 4 maanden en indien de prijs die door Hostel voor dergelijke diensten in het algemeen in rekening wordt gebracht stijgt, dan kan Hostel de contractueel overeengekomen prijs dienovereenkomstig verhogen.

3.5 Wijzigingen in de boekingen (wijzigingen in het aantal geboekte bedden/kamers, de duur van het verblijf van de gasten of andere essentiële diensten van het hostel) geven Hostel het recht om andere prijzen in rekening te brengen.

3.6 De facturen van het Hostel zijn betaalbaar na ontvangst van de factuur zonder aftrek. In geval van betalingsachterstand heeft Hostel het recht om een rente van 5% boven het huidige basistarief van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen en herinneringskosten in rekening te brengen. De gast behoudt zich het recht voor om lagere schade te bewijzen, Hostel behoudt zich het recht voor om hogere schade te bewijzen.

3.7 Hostel heeft te allen tijde het recht om ofwel een redelijke vooruitbetaling van de totale factuur ofwel het stellen van zekerheid te eisen. Het bedrag van het voorschot is 50 % van de overeengekomen totaalprijs voor individuele reizigers en 30 % van de overeengekomen totaalprijs voor groepen van 10 of meer personen. De betalingsdata kunnen schriftelijk worden overeengekomen in het contract. Het openstaande factuurbedrag dient uiterlijk bij aankomst contant of met de EC-kaart te worden betaald.

3.8 De gast kan vorderingen op het hostel alleen verrekenen of verminderen met onbetwiste en wettelijk bindende vorderingen.

3.9 Wij rekenen 25,00 Euro voor geretourneerde incasso's, voor betaling met creditcard (VISA, Mastercard) brengen wij 3 % van het totale bedrag in rekening.

 

4. kamervoorraad, overdracht en teruggave

4.1 De gast verwerft geen recht op het ter beschikking stellen van bepaalde bedden/kamers.

4.2 Geboekte bedden/kamers zijn uiterlijk om 15:00 uur op de overeengekomen dag van aankomst beschikbaar voor de gast. Tenzij een later tijdstip van aankomst uitdrukkelijk is overeengekomen, kan Hostel de geboekte bedden/kamers na 18.00 uur anders toewijzen zonder dat de gast aanspraak kan maken op schadevergoeding.

4.3 Op de overeengekomen dag van vertrek dienen de bedden/kamers bij vrijgave om 10.00 uur ter beschikking te worden gesteld aan Hostel . Daarna kan Hostel 50% van de volledige accommodatieprijs (catalogusprijs) in rekening brengen voor het extra gebruik van de kamer tot 18.00 uur, maar minstens 10.00 euro, vanaf 18.00 uur 100%. Het staat de gast vrij om aan Hostel te bewijzen dat er geen of een lagere uitgave is gedaan. De herberg behoudt zich het recht voor om eventuele schadeclaims in te dienen.

 

5. wijzigingen

Slechts één wijziging per transactie is mogelijk vanaf het moment van de reservering. Voor latere wijzigingen kan 10,00 Euro per wisselgeld in rekening worden gebracht.

 

6. terugtrekking van de klant (annulering, annulering)

6.1 Tenzij anders is overeengekomen in het contract of anders afzonderlijk, behouden wij ons het recht voor om de volgende annuleringsperiodes te claimen: Groepen van 10 of meer personen: - tot 8 weken voor aankomst gratis - tot 4 weken voor aankomst 30% van de overeengekomen totaalprijs

- tot 1 week voor aankomst 50 % van de overeengekomen totaalprijs
- vanaf de 6e - 2e dag voor aankomst 75% van de overeengekomen totaalprijs
- vanaf de 1e dag voor aankomst 85% van de overeengekomen totaalprijs
- in geval van no-show 100 % van de overeengekomen totaalprijs

Individuele reizigers tot 10 personen:
- tot 2 weken voor aankomst gratis
- tot 1 week voor aankomst 30% van de overeengekomen totaalprijs
- vanaf de 6e - 2e dag voor aankomst 50 % van de overeengekomen totaalprijs
- vanaf de 1e dag voor aankomst 85% van de overeengekomen totaalprijs
- in geval van no-show 100 % van de overeengekomen totaalprijs
- Als er kortingen, specials of speciale aanbiedingen zijn geboekt via online reserveringsportalen, kunnen deze niet worden geannuleerd.

6.2 Voor het terugtrekken van de gast uit een overeenkomst met Hostel Erlebnisberg Kappe is de schriftelijke vorm en de schriftelijke toestemming van Hostel Erlebnisberg Kappe vereist. Als dit niet gebeurt, moet de overeengekomen prijs uit het contract worden betaald, zelfs als de klant geen gebruik maakt van contractuele diensten.

6.3 In het geval van kamers die niet door de klant worden gebruikt, kan Hostel de gast de gederfde inkomsten uit andere verhuringen in rekening brengen. De Hostel is vrij om de gast een vast bedrag in rekening te brengen voor de ontstane schade en deze te laten vergoeden door de gast.

6.4 Diensten van derden of speciale diensten die als gevolg van de annulering onbruikbaar worden, moeten in ieder geval voor 100% worden betaald.

6.5 De betalingsverplichting van de gast volgens lid 6. ontstaat niet indien de terugtrekking van de gast te wijten is aan een reden waarvoor Hostel verantwoordelijk is.

 

7. terugtrekking van de herberg

7.1 Indien een definitieve bevestiging van het contract van de gast nog niet beschikbaar is, d.w.z. dat de reserveringen slechts facultatief waren, heeft Hostel Erlebnisberg Kappe het recht het contract op te zeggen.

7.2 Indien een door Hostel geëiste redelijke vooruitbetaling of zekerheid niet binnen de overeengekomen of redelijke termijn wordt verstrekt, heeft Hostel het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

7.3 Bovendien heeft Hostel het recht om het contract te annuleren om een goede reden, bijvoorbeeld in het geval van overmacht of andere omstandigheden buiten de controle van Hostel die het onredelijk maken om van de herberg te verwachten dat hij het contract nakomt (bv. insolventie, enz.) en indien kamers worden geboekt voor andere doeleinden dan accommodatie, met valse informatie verstrekt door de gast of zonder de toestemming van de herberg.

 

8. technische uitrusting en aansluitingen

8.1 Voor zover Hostel op instigatie van de Gast technische of andere apparatuur van derden betrekt, gebeurt dit in naam en voor rekening van de Gast. De gast is aansprakelijk voor een zorgvuldige behandeling en een goede teruggave. Hij stelt Hostel vrij van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van deze apparatuur.

8.2 Voor het gebruik van de eigen elektrische apparatuur van de gast die gebruik maakt van het elektriciteitsnet van de herberg is de schriftelijke toestemming van de herberg vereist. Storingen of schade aan de technische uitrusting van het Hostel als gevolg van het gebruik van dergelijke uitrusting zijn voor rekening van de Gast, voor zover Hostel niet verantwoordelijk is voor dergelijke storingen of schade. De elektriciteitskosten die voortvloeien uit het gebruik van deze apparatuur kunnen worden geregistreerd en in rekening worden gebracht op Hostel als een vast bedrag.

8.3 De gast heeft alleen het recht om gebruik te maken van zijn eigen telefoon-, fax- en dataverzendfaciliteiten met toestemming van het Hostel. Hostel kan hiervoor verbindingskosten in rekening brengen.

 

9. verlies of beschadiging van meegebrachte voorwerpen; aansprakelijkheid van de herberg

9.1 Overeenkomstig artikel 702 van het Burgerlijk Wetboek is de hotelhouder slechts aansprakelijk tot een bedrag dat overeenkomt met honderd maal de prijs van het verblijf voor één dag, maar niet minder dan 600 euro en niet meer dan 3.500 euro; voor geld, waardepapieren en kostbaarheden wordt het bedrag van 3.500 euro vervangen door 800 euro.

9.2 Persoonlijke en andere zaken die in het huis worden gebracht zijn voor risico van de gast. De Hostel neemt geen enkele verplichting op zich om ze te bewaken of op te slaan. De Hostel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, vernietiging of schade, behalve in geval van grove nalatigheid of opzet van de herberg. De klant is verantwoordelijk voor de verzekering van de door de gast meegebrachte objecten.

9.3 Voor het overige is Hostel - behalve in geval van opzet en grove nalatigheid - alleen aansprakelijk voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen en beperkt tot de desbetreffende dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

9.4 Iedereen die schade veroorzaakt aan het gebouw of de inventaris is hiervoor aansprakelijk in het kader van de wettelijke bepalingen (in het bijzonder begeleidende personen en organisatoren). Diefstal en opzettelijke schade aan eigendommen worden onmiddellijk gemeld. Voor groepen zal het onthaalteam de zalen inspecteren. Reparatie of vervanging wegens mogelijke schade zal worden gefactureerd. Een vergoeding van 50 euro per verloren sleutel moet uiterlijk bij vertrek contant worden betaald. De Hostel Erlebnisberg Kappe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bagage, auto's en fietsen die op het terrein van de herberg worden achtergelaten.

 

10. verplichting tot samenwerking

10.1 De gast is verplicht om het personeel van de herberg onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn of haar klacht. Ze worden geïnstrueerd om corrigerende maatregelen te nemen, als dat mogelijk is. Indien de Reisdeelnemer verwijtbaar nalaat een gebrek te melden, ontstaat de aanspraak op een prijsvermindering niet.

10.2 De onverbindendheid van de afzonderlijke bepalingen leidt niet tot de onverbindendheid van het gehele contract.

 

11. huisregels

11.1 De huisregels maken deel uit van de algemene voorwaarden. In geval van overtreding van de huisregels, Hostel Erlebnisberg Kappe heeft het recht het huisvestingscontract zonder opzeggingstermijn te beëindigen. Annuleringskosten zijn verschuldigd voor kamers en bedden die als gevolg hiervan niet worden gebruikt in overeenstemming met het annuleringsreglement.

11.2. Verder heeft de Hostel Erlebnisberg Kappe het recht om de financiële schade in rekening te brengen bij de gast/groep in geval van overtreding van de huisregels met als gevolg het verlies van andere gasten (vroegtijdig vertrek, etc.).

 

12. slotbepalingen

12.1 Wijzigingen of aanpassingen van de overeenkomst, de aanvraag of deze voorwaarden voor de hostelaccommodatie dienen schriftelijk te geschieden. Wijzigingen of toevoegingen door de gast zijn ongeldig.

12.2 De plaats van uitvoering en betaling is de statutaire zetel van Hostel Erlebnisberg .Kappe

12.3 De exclusieve bevoegdheid - voor geschillen over cheques en wissels - bij handelstransacties ligt bij de maatschappelijke zetel van Hostel Erlebnisberg Kappe .

12.4. Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het VN-verkooprecht en het conflictenrecht is uitgesloten.

12.5 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor de hostelaccommodatie ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Reservering